Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel./fax: 234 7271
www: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/

 
Opis przedmiotów
Zainteresowania badawcze zespołu prof. G. Rokickiego

Prowadzone prace badawcze:

1. Polimeryzacja i kopolimeryzacja związków heterocyklicznych takich jak cykliczne węglany i laktony.

2. Synteza oligowęglanodioli - polioli do syntezy poliuretanów.

3. Synteza i polimeryzacja nowych monomerów w celu uzyskania polimerów hiperrozgałęzionych.

4. Synteza kaliksarenowych jonoforów i polimerów funkcjonalnych.

5. Synteza nowych jonoforów selektywnych względem wybranych kationów i anionów.

6. Synteza kompozytów epoksydowych o ulepszonych właściwościach mechanicznych w oparciu o modyfikatory zawierające pięcioczłonowe ugrupowania węglanowe.

7. Otrzymywanie kompozytów ceramiczno polimerowych na bazie biodegradowalnych makromonomerów laktydowo-węglanowych.

8. Prace nad nowymi przyjaznymi dla środowiska technologiami oraz recyklingiem. 
Copyright © by KChiTP