Wersja do druku

Opis przedmiotów
Zainteresowania badawcze zespołu prof. A. Pronia

Prowadzone prace badawcze:

1. Synteza polimerów skoniugowanych: pochodnych politiofenu, polianiliny i polipirolu.

2. Badanie wpływu struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej polimerów skoniugowanych na ich właściwości spektroskopowe, elektrochemiczne, spektroelektrochemiczne i transportowe.

3. Preparatyka monodyspersyjnych nanokryształów półprzewodników nieorganicznych (kropek kwantowych) o kontrolowanym kształcie.

4. Otrzymywanie i badanie kompozytów polimerów lub oligomerów skoniugowanych z nanokryształami półprzewodników nieorganicznych oraz z nanorurkami węglowymi.

5. Zastosowanie otrzymanych polimerów i kompozytów w elektronice organicznej.

6. Synteza oligomerów i polimerów wysokospinowych.

7. Badanie sprzężeń spinowych i multipletowości nowych układów aminowych.

8. Badanie właściwości magnetycznych i spektroskopowych nowych układów aminowych.


 
Copyright © by KChiTP