Wersja do druku

Opis przedmiotów

Przedmioty podstawowe (B)


Wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk
Przedmiot: Chemia związków wielkocząsteczkowych I

Opis przedmiotu:
Celem wykładu jest omówienie podstawowych typów reakcji prowadzących do powstania związków wielkocząsteczkowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań termodynamicznych, mechanizmów i kinetyki oraz praktycznych metod ich realizacji. Wykład obejmuje zagadnienia związane z polimeryzacją wolnorodnikową, jonową i koordynacyjną. Szczególny nacisk położony zostanie na takie zagadnienia, jak czynniki decydujące o szybkości i efektywności reakcji centrów reakcyjnych z monomerem, reakcje propagacji, regio- i stereochemia wzrostu łańcucha, skalę reaktywności monomerów oraz wskazanie jak informacje z badań podstawowych należy wykorzystać do projektowania właściwości materiałów wielkocząsteczkowych i technologii ich syntezy.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: chemia organiczna CH2OC-S
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemnyWykładowca: prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk, prof. dr hab. Małgorzata Zagórska
Przedmiot: Chemia związków wielkocząsteczkowych – laboratorium

Opis przedmiotu:
Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładów z chemii związków wielkocząsteczkowych i chemii fizycznej polimerów. Mają one na celu opanowanie przez studentów techniki eksperymentalnej charakterystycznej dla związków wielkocząsteczkowych oraz metod badań własności fizykochemicznych polimerów.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: chemia organiczna CH2OC-S
Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium i sprawozdanieWykładowca: dr hab. Wojciech Fabianowski
Przedmiot: Chemia fizyczna polimerów

Opis przedmiotu:
Wykład składa się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy budowy łańcuchów polimerowych, pojęcie meru, łańcucha prostego, rozgałęzionego, splątań fizycznych i chemicznych. Pojęcia mas cząsteczkowych, stopnia polidyspersji. Typy reakcji chemicznych, funkcyjność monomeru, mechanizm reakcji polimeryzacji a otrzymana struktura cząsteczkowa polimeru. Taktyczność łańcucha polimeru, długość konturowa łańcucha polimeru. Druga część wykładu dotyczy właściwości cząsteczek polimeru w roztworze i w stopie. Pojęcie objętości swobodnej, rozpuszczalnik , wykresy fazowe roztworów polimeru, pęcznienie, równanie Mooneya-Rivlina. Lepkość roztworów polimeru, reologia roztworów polimerowych, parametr rozpuszczalności, równanie Marka-Houwinka. Trzecia część wykładu dotyczy właściwości polimerów w stanie skondensowanym. Budowa amorficzna, krystaliczna, semikrystaliczna, własności mechaniczne, własności temperaturowe, odporność środowiska, odporność korozyjna, przepuszczalność substancji niskocząsteczkowych.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: -
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemnyWykładowca: prof. dr hab. Małgorzata Zagórska, dr Ewa Zygadło-Monikowska
Przedmiot: Pracownia syntezy i badań polimerów

Opis przedmiotu:
Celem pracowni jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami laboratoryjnymi syntezy polimerów i metodami badawczymi stosowanymi w analizie związków wielkocząsteczkowych. Program pracowni obejmuje samodzielne opracowanie literaturowe tematu oraz zapoznanie się z tematem badawczym, którego fragmentem jest ćwiczenie. Na podstawie zdobytej wiedzy oraz dyskusji z prowadzącym ćwiczenie student opracowuje procedurę pracy doświadczalnej, metody badań przebiegu procesu oraz właściwości otrzymywanych produktów. Dalszym etapem ćwiczenia jest przeprowadzenie eksperymentów laboratoryjnych a następnie opracowanie otrzymanego materiału doświadczalnego.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: -
Forma zaliczenia przedmiotu: sprawozdanieWykładowca: prof. dr hab. Gabriel Rokicki, dr Paweł Parzuchowski
Przedmiot: Technologia tworzyw sztucznych

Opis przedmiotu:
Celem wykładu jest prezentacja zagadnień związanych z technologią wytwarzania wielko- i małotonażowych polimerów na podstawie znajomości chemii, ogólnych zasad inżynierii chemicznej i procesowej oraz właściwości substratów i produktów. Przedstawione będą światowe trendy w technologii polimerów, ogólne zasady prowadzenia procesów polimeryzacji i polikondensacji; termodynamiczne podstawy prowadzenia procesów polimeryzacji i polikondensacji. Omówione będzie tworzenie koncepcji procesu technologicznego z uwzględnieniem surowców i nośników energii, procesów wyodrębniania, oczyszczania i rozdzielania produktów ubocznych, ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami oraz bezpieczeństwa osobistego pracowników.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: chemia związków wielkocząsteczkowych I i II CH4MC-W i CH-CMC-WE
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemnyWykładowca: dr Tadeusz Floriańczyk
Przedmiot: Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych

Opis przedmiotu:
Celem wykładu jest przedstawienie podstaw projektowania materiałów polimerowych, technologii przetwarzania oraz recyklingu i utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych. Szczegółowo przedstawione będą komponenty tworzyw sztucznych, ich funkcje oraz kryteria doboru i metody wprowadzania. Omówione będą teoretyczne podstawy przetwórstwa: reologia tworzyw sztucznych oraz technologiczne metody badania przetwarzalności. Przedstawione będą najważniejsze metody przetwarzania tworzyw termoplastycznych i utwardzalnych jak: prasowanie wtryskowe, wytłaczanie, walcowanie, kalandrowanie, formowanie próżniowe, prasowanie tłoczne i przetłoczne, wytwarzanie kompozytów, zgrzewanie i klejenie. Podane będą zasady wyboru technologii i urządzeń przetwórczych. Wykład uwzględnia aspekt ekologiczny przetwórstwa tworzyw sztucznych - recykling, projektowanie i przetwarzanie tworzyw degradowalnych.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: -
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemnyWykładowca: dr Tadeusz Floriańczyk
Przedmiot: Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych – laboratorium

Opis przedmiotu:
Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi technologiami przetwarzania tworzyw sztucznych i metodami badania właściwości wytrzymałościowych tworzyw sztucznych. Ćwiczenia polegają na zapoznaniu się z instalacją, uczestnictwie w rozruchu i optymalizacji parametrów technologicznych. Każdy student samodzielnie obsługuje maszyny przetwórcze, a cała grupa wykonuje eksperyment technologiczny dla ustalenia relacji pomiędzy parametrami technologicznymi a właściwościami produktu. Każda grupa realizuje następujący program ćwiczeń: prasowanie wtryskowe, wytłaczanie, walcowanie, formowanie próżniowe, prasowanie tłoczne. Właściwości mechaniczne badane są aparatem INSTRON 5566.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: -
Forma zaliczenia przedmiotu: ocena pracy w semestrzePrzedmioty obieralne (E)


Wykładowca: prof. dr hab. Gabriel Rokicki
Przedmiot: Chemia związków wielkocząsteczkowych II

Opis przedmiotu:
Celem wykładu jest omówienie podstawowych typów reakcji prowadzących do powstania związków wielkocząsteczkowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań termodynamicznych, mechanizmów i kinetyki reakcji oraz praktycznych metod ich realizacji. Wykład obejmuje zagadnienia związane z polireakcjami stopniowymi, takimi jak polikondensacja i poliaddycja stopniowa, przedstawionymi na przykładach znanych procesów realizowanych w skali technicznej i laboratoryjnej. W wykładzie uwzględnione zostały również polireakcje monomerów wielofunkcyjnych prowadzące do produktów dendrymerycznych, hiperrozgałęzionych i usieciowanych. Omówione zostaną też zagadnienia dotyczące wzajemnie przenikających się sieci polimerowych, sposoby kontroli mikro- i makroskładu kopolikondensatów na przykładzie syntezy polipeptydów i kwasów nukleinowych. Szczególny nacisk położony zostanie na czynniki decydujące o szybkości reakcji, ciężarze cząsteczkowym polimeru oraz udziale reakcji ubocznych (cyklizacja). Na przykładach typowych polimerów kondensacyjnych omówione zostaną podstawowe sposoby prowadzenia polireakcji stopniowych.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: chemia organiczna CH2OC-S
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemnyWykładowca: dr hab. Wojciech Fabianowski
Przedmiot: Membrany i powłoki polimerowe

Opis przedmiotu:
Przedstawiony cykl wykładów obejmuje wprowadzenie do konstruowania cienkich powłok polimerowych o zadanej grubości i narzuconych własnościach, od poziomu monowarstwy, biwarstwy, multiwarstwy do cienkich filmów, powłok, membran. Dokonano przeglądu stosowanych związków i polimerów do otrzymywania cienkich warstw. Szczególny nacisk położono na konstrukcję cienkich warstw spełniających ściśle określoną rolę - przykładowo warstwę reagującą na sygnał zewnętrzny (zmiana pH, stężenia składnika). Dokonano przeglądu i omówiono zasady działania systemów membranowych, służących do selektywnego rozdziału substancji. Omówione zostaną metody badania stanu powierzchni cienkich powłok i warstw. Podano przykłady zastosowania w takich dziedzinach jak elektronika, optyka, materiały medyczne, analityka.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: -
Forma zaliczenia przedmiotu: końcowe kolokwiumWykładowca:dr Ireneusz Wielgus
Przedmiot: Podstawy aplikacji polimerów

Opis przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów specjalności technologia tworzyw sztucznych ze współczesnymi kierunkami zastosowań polimerów. Część ogólna wykładu obejmuje omówienie wpływu budowy chemicznej łańcucha i grup funkcyjnych polimeru i jego właściwości fizykochemicznych na właściwości użytkowe otrzymanego z niego materiału polimerowego. Rozważana jest również rola struktury nadcząsteczkowej polimerów w kształtowaniu zespołu cech użytkowych materiałów polimerowych. W części szczegółowej omawiane będą główne grupy materiałów polimerowych: tworzywa konstrukcyjne w tym materiały kompozytowe, guma, włókna, materiały powłokowe (lakiernicze), materiały adhezyjne i inne.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: chemia związków wielkocząsteczkowych I i II: CH4MC-W, CH-CMC-WE
Forma zaliczenia przedmiotu: testowy egzamin pisemnyWykładowca: dr Ewa Zygadło-Monikowska
Przedmiot: Polimery naturalne

Opis przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów kierunku „Technologia Chemiczna” z podstawowymi typami polimerów naturalnych, ich odmianami, najważniejszymi technologiami wykorzystującymi takie polimery (m.in. chemiczna modyfikacja) oraz technologiami dotyczącymi wytwarzania najważniejszych polimerów syntetycznych o właściwościach zbliżonych do polimerów naturalnych. Wykład ma również na celu przybliżenie studentom szeroko rozumianej problematyki dotyczącej technologii tworzyw sztucznych w aspekcie ułatwienia wyboru specjalizacji.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: podstawy chemii CH1GC-W
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemnyWykładowca: prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk
Przedmiot: Polimery przyjazne dla środowiska

Opis przedmiotu:
Celem wykładu jest pokazanie współczesnych proekologicznych trendów w chemii i technologii polimerów oraz znaczenia nowoczesnych materiałów polimerowych dla ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. W głównej części wykładu przedstawione zostaną podstawowe strategie w nowoczesnych metodach produkcji masowych polimerów syntetycznych, nowe możliwości wykorzystania odnawialnych polimerów naturalnych wytwarzanych przez przyrodę , poszukiwania syntetycznych polimerów biodegradowalnych, elementy biotransformacji i oddziaływań polimerów syntetycznych ze składnikami komórek organizmów żywych a także enzymami i lekami. Zagadnienia te poprzedzone zostaną krótkim wstępem na temat budowy i właściwości makromolekuł a w końcowej części pojawi się szereg przykładów praktycznego wykorzystania unikalnych materiałów polimerowych w monitorowaniu i usuwaniu skażeń środowiska.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: -
Forma zaliczenia przedmiotu: końcowe kolokwiumWykładowca: prof. dr hab. Gabriel Rokicki
Przedmiot: Recykling tworzyw sztucznych w bilansie ekologicznym

Opis przedmiotu:
Wykład stanowi monograficzne ujęcie problemu związanego z bilansem ekologicznym produkcji, stosowania, zbierania i powtórnego wykorzystania tworzyw sztucznych. We wstępie podane zostaną podstawowe informacje dotyczące otrzymywania wielkotonażowych tworzyw sztucznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla środowiska w etapie syntezy (metody bezodpadowe). W dalszej części omówione zostaną zagadnienia związane zarówno z różnymi metodami recyklingu produkowanych na skalę masową tworzyw sztucznych takich jak poliolefiny, PVC, PET, jak i trendami obejmującymi produkcję tworzyw z odtwarzalnych surowców naturalnych oraz wytwarzanie tworzyw syntetycznych podatnych na degradację biologiczną, termiczną i fotochemiczną. W wykładzie znaczące miejsce zajmą zagadnienia związane z szacowaniem zysku energetycznego i oszczędnością surowców w recyklingu energetycznym i surowcowym tworzyw sztucznych.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: chemia materiałów proekologicznych CH4PM-W
Forma zaliczenia przedmiotu: końcowe kolokwiumWykładowca: prof. dr hab. Adam Proń
Przedmiot: Wybrane zagadnienia chemii fizycznej polimerów - metody badań związków wielkocząsteczkowych

Opis przedmiotu:
Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy ze współcześnie stosowanymi metodami badań polimerów i tworzyw sztucznych. Szczegółowe zbadanie tworzywa sztucznego jest procesem skomplikowanym, gdyż wymaga zidentyfikowania nie tylko polimeru, który jest jego podstawowym składnikiem, ale również wszystkich dodatków modyfikujących takich jak antyutleniacze, plastyfikatory. Do pełnej charakteryzacji stosowane więc muszą być komplementarne metody badawcze takie jak metody chromatograficzne, spektroskopowe, dyfrakcyjne i mikroskopowe.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: chemia fizyczna CH2PC-W i CH2PC-S
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemnyWykładowca: prof. dr hab. Małgorzata Zagórska
Przedmiot: Materiały nanometryczne - synteza i metody badań

Opis przedmiotu:
Wykład obejmuje zagadnienia związane z otrzymywaniem nowych materiałów, które mogą znaleĹşć zastosowanie w nanotechnologii. Omówione zostaną metody syntezy i właściwości fullerenów i nanorurek oraz metody ich funkcjonalizacji. Następna część wykładu poświęcona będzie polimerom przewodzącym elektronowo. Omówione zostaną metody modyfikacji polimerów w celu otrzymania materiałów stosowanych w nanoelektronice i optoelektronice. Kolejną omawianą grupą materiałów będą nieorganiczne nanokryształy półprzewodnikowe; metody ich syntezy, właściwości, funkcjonalizacja w celu otrzymania hybrydowych nanomateriałów organiczno-nieorganicznych stosowanych w ogniwach fotowoltaicznych, diodach świecących (LED), do znakowania materiałów biologicznych. Część wykładu poświęcona będzie nowym oraz konwencjonalym (litografia elektronowa i rentgenowska) metodom wytwarzania nanostruktur. Omówione zostaną również metody charakteryzacji nanostruktur (metody badania powierzchni, skaningowa mikroskopia tunelowa, mikroskopia sił atomowych, metody elektrochemiczne).

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: chemia fizyczna CH2PC-S, chemia organiczna CH2OC-S
Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwiumWykładowca: dr hab. Wojciech Fabianowski
Przedmiot: Modyfikacja tworzyw sztucznych

Opis przedmiotu:
Celem wykładu jest omówienie metod modyfikacji fizycznej i chemicznej tworzyw sztucznych. Podkreślono związek pomiędzy modyfikacją a jej praktycznym wykorzystaniem. Metody modyfikacji fizycznej (nukleacja, orientacja) omówiono na przykładzie folii mikroporowatych, polaryzujących światło widzialne. Metody modyfikacji chemicznej omówiono na przykładach otrzymywania polimerów specjalnych do zastosowań elektrotechnicznych (warstwy pasywacyjne, enkapsulujące, laminowane), optycznych (wyświetlacze optyczne), medycznych (cewniki medyczne, kontrolowane dozowanie leków, rusztowania biodegradowalne), separatorów (membrany asymetryczne, membrany z warstwą aktywną, zadrukowane). Omówiono metody modyfikacji powierzchniowej poprzez osadzanie monowarstw, multiwarstw, cienkich warstw, LBT oraz przez zmiany chemiczne wywołane w warstwie wierzchniej. Omówiono metody charakteryzowania zmian zachodzących w warstwach wierzchnich polimerów (pomiar zwilżalności, grubości, składu metodami spektroskopii odbiciowej FTIR i XPS). Na przykładzie układów kompozytowych (nanokompozyty, układy wielowarstwowe) omówiono rolę obszarów międzyfazowych i sposoby ich kształowania.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: podstawy chemii CH1GC-W
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemnyWykładowca: dr hab. Irena Kulszewicz-Bajer, prof. dr hab. Małgorzata Zagórska
Przedmiot: Technologia tworzyw specjalnych

Opis przedmiotu:
Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodami syntezy i właściwościami fizykochemicznymi polimerów specjalnych, tj. polimerów o specyficznych właściwościach, dzięki którym mogą być stosowane w elektronice, optoelektronice czy medycynie. Szczególną uwagę zwrócono na otrzymywanie i badanie polimerów przewodzących elektronowo oraz jonowo. Rozważany będzie wpływ struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej na właściwości uzyskiwanych materiałów. Omówione zostaną zastosowania przemysłowe. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z polimerami elektroluminescencyjnymi oraz ciekłokrystalicznymi. Słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami, metodami syntezy i właściwościami organicznych ferromagnetyków polimerowych. Przedstawione zostaną również polimery termoodporne, chemoodporne oraz charakteryzujące się szczególną wytrzymałością mechaniczną. Wykład jest wynikiem analizy najnowszych trendów w badaniach polimerów do specjalnego przeznaczenia w ciągu ostatnich 20 lat.

Wymagane wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów: chemia organiczna CH2OC-S
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

 
Copyright © by KChiTP