Wersja do druku

Opis specjalności

Specjalność Technologia Tworzyw Sztucznych realizowana jest w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. Kierownikiem specjalności jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk.


Tematyka badawcza realizowana w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów dotyczy przede wszystkim procesów polimeryzacji i kopolimeryzacji koordynacyjnej monomerów węglowodorowych, niekonwencjonalnych monomerów takich jak CO2, SO2, CO, związków heterocyklicznych, oraz cyklicznych węglanów i laktonów w obecności katalizatorów metaloorganicznych opartych o metale grup głównych i przejściowych, zwłaszcza glin i cynk. Duże znaczenie mają również badania nad syntezą polimerów jonowo i elektronowo przewodzących, wodnych dyspersji polimerów oraz badania mechanizmu polimeryzacji.


Prace badawcze prowadzone w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów dotyczą również:
• chemicznej i fizycznej modyfikacji polimerów, polimerów przyjaznych dla środowiska naturalnego,
• pochodnych skrobi, polimerów o zmniejszonej palności,
• pianek poliuretanowych, nienasyconych żywic poliestrowych oraz żywic epoksydowych,
• recyklingu,
• makrocyklifenolowo-formaldehydowych_kaliksarenów,
• mono- i multiwarstw polimerowych.


Profil kształcenia
Semestr VII poświęcony jest wprowadzeniu do chemii polimerów i zapoznaniu się z zespołami badawczymi Katedry. Służą temu dwa wykłady podstawowe: „Chemia związków wielkocząsteczkowych” i „Chemia fizyczna polimerów” oraz dwa laboratoria: Chemii związków wielkocząsteczkowych i Pracownia syntezy i badań polimerów. Na wykładach i w trakcie pracy laboratoryjnej studenci zapoznają się z podstawowymi metodami syntezy i badania struktury polimerów oraz ich właściwościami.
W semestrze VIII wszyscy studenci zobowiązani są wysłuchać dwóch wykładów: „Technologia tworzyw sztucznych” i „Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych” oraz odbyć związane z nimi ćwiczenia laboratoryjne. Celem pierwszego z tych laboratoriów jest rozwiązanie określonego problemu technologicznego (dobór aparatury i optymalizacja procesu chemicznego itp.) z wykorzystaniem metody planowania doświadczeń. Drugie natomiast obejmuje standardowe techniki przetwarzania tworzyw sztucznych. Studenci biorący udział w tych zajęciach uczą się wielu technik badawczych wykorzystując unikalną aparaturę pomiarową: spektrofotometr FT-IR, spektrofotometr do pomiarów w świetle widzialnym i nadfiolecie, zestaw elektrochemiczny do charakteryzacji polimerów przewodzących. Biorą również udział w zajęciach pt.: Laboratorium informatyczne, uzupełniających umiejętność korzystania z technik komputerowych oraz wykorzystania ich do planowania doświadczeń i analizy wyników badań. W ramach specjalności studenci wybierają również dwa wykłady fakultatywne (po 30 godzin) spośród wielu proponowanych, np. „Materiały nanometryczne - synteza i metody badań”, „Technologia tworzyw specjalnych”, „Modyfikacja polimerów” , „Podstawy aplikacji polimerów” i inne. Semestr końcowy przeznaczony jest na wykonywanie pracy dyplomowej i prezentację wyników badań w formie seminarium.


Możliwości zatrudnienia absolwentów
W zależności od zainteresowań, studenci specjalności Technologia Tworzyw Sztucznych wybierają wariant kształcenia przygotowujący ich do pracy naukowobadawczej w instytucjach krajowych i zagranicznych (studia doktoranckie, program TEMPUS) lub w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, modyfikacją, przetwarzaniem i aplikacją tworzyw sztucznych, w tym również w małych zakładach prywatnych ("small business").
 
Copyright © by KChiTP