Project "OE" under Polish-Norwegian Research Programme

Project "OE" under Polish-Norwegian Research Programme
Warsaw University of Technology
Faculty of Chemistry


Informacje ogólne


Tytuł projektu: Synteza i charakterystyka nowych półprzewodnikowych arylenobisimidów postawionych 4H-ditieno[3,2-b;2’,3’-d]pirolem do zastosowania w elektronice organicznej

Akronim projektu: OE

Słowa kluczowe: półprzewodniki organiczne, organiczne urządzenia elektroniczne, spektro- i elektrochemia

Streszczenie: Celem niniejszego projektu jest synteza nowych półprzewodnikowych bisimidów arylenowych sfunkcjonalizowanych 4H-ditieno[3,2-b;2’,3’-d]pirolem (DTP), o kontrolowanej strukturze elektronowej i kontrolowanej strukturze nadcząsteczkowej, w takich urządzeniach elektronicznych jak tranzystory polowe i organiczne diody elektronoluminescencyjne. Podstawową jednostką strukturalną związków jest elektronodonorowy podstawnik 4H-ditieno[3,2-b;2’,3’-d]pirol (DTP), który będzie przyłączany do elektronoakceptorowego rdzenia naftalenobisimidu, w celu otrzymania małej przerwy energii wzbronionej półprzewodnika. Oprócz standardowej charakterystyki (NMR, FTIR, analiza elementarna) otrzymane związki zostaną poddane badaniom elektrochemicznym, spektroelektrochemicznym i strukturalnym. Mając na celu określenie ich właściwości redoksowych i przydatności do wytworzenia tranzystorów przeprowadzę badania elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne (UV-vis-NIR, Raman). W dalszym etapie przeprowadzone zostaną badania strukturalne i badania przetwarzalności nowych półprzewodników, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu metody nanoszenia warstwy (spin - coating, zone - casting etc.) na jej strukturę nadcząsteczkową i orientację makrocząsteczek względem podłoża. Efektem końcowym będzie wytworzenie prototypowych tranzystorów polowych i organicznych diod elektronoluminescencyjnych oraz zbadanie ich charakterystyk, w celu określenia technologicznej przydatności tych nowych materiałów..

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 10/2013

Data zakończenia realizacji projektu: 03/2015

Jednostka realizująca projekt: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Kierownik projektu: Mgr Renata Rybakiewicz

Współfinansowanie projektu: Norweski Mechanizm Finansowy, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza(w ramach Funduszu Małych Grantów 2012, który wspiera projekty badawcze kierowane przez kobiety specjalizujące się w dziedzinie nauk technicznych). Operatorem Programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
Powrót do strony tytułowej programu OE

 
Copyright © by KChiTP