Wersja do druku

Opis przedmiotów
Zainteresowania badawcze zespołu prof. Z. Florjańczyka

Prowadzone prace badawcze:

1. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna polimerów hybrydowych zbudowanych z organicznych pochodnych metali grup głównych (głównie Al, Zn, Ca, B).

a) opracowanie efektywnych metod otrzymywania usieciowanych funkcjonalizowanych nanocząstek i ich wykorzystanie jako barwniki, materiały elektro- i fotoluminescencyjne, czynniki sieciujące, elementy stałych elektrolitów polimerowych oraz nośniki układów katalitycznych

b) opracowanie kontrolowanych metod syntezy polimerów dynamicznych „dynamerów” czyli związków zdolnych do tworzenia struktur wielkocząsteczkowych w wyniku odwracalnych procesów samoorganizacji niskocząsteczkowych prekursorów takich jak na przykład dikarboksylany glinu czy dialkilofosforany cynku i glinu.

c) modyfikacja naturalnych minerałów (np. bemitu, gibsytu) ligandami organicznymi w celu ich dezintegracji do nanomateriałów


2. Badania nad nano- i mikrokomponentami polimerów hybrydowych z klasycznymi polimerami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem układów reaktywnych zdolnych do tworzenia sieci fizycznych i chemicznych w wyniku specyficznych oddziaływań pomiędzy składnikami organicznymi i nieorganicznymi.


3. Badania nad układami polimerowymi zdolnymi do szybkiego transportu kationów w urządzeniach elektrochemicznych

a) opracowanie elektrolitów o wysokiej liczbie przenoszenia kationów litowych przydatnych do nowej generacji ogniw litowych i litowo-jonowych

b) prace nad membranami przenoszącymi protony w ogniwach metanolowych lub wodorowych pracujących w temperaturze otoczenia.


4. Badania nad syntezą, właściwościami, zastosowaniem i degradacją polimerów biodegradowalnych:

a) poli(kwas mlekowy) – PLA

b) kopolimery kwasu mlekowego z cyklicznymi węglanami, estrami, tlenkami olefin i dwutlenkiem węgla

c) materiały polimerowe uzyskane w wyniku transestryfikacji PLA z alifatyczno-aromatycznymi poliestrami (PBT/PBA)

d. oligomeryczne plastyfikatory polimerów kwasu mlekowego


5. Badania nad własnościami katalitycznymi związków metaloorganicznych w polimeryzacji jonowej i koordynacyjnej.


6. Przetwórstwo tworzyw sztucznych (dydaktycznie)


 
Copyright © by KChiTP