Seminaria Zakładowe

seminaria odbywają się zdalnie przez Teams
zapraszamy w czwartki o 9:15

dodatkowych informacji udzielają:
prof. I. Kulszewicz-Bajer (ikulsz@ch.pw.edu.pl)
prof. M. Zagórska (zagorska@ch.pw.edu.pl)

seminarium KChiTP- semestr zimowy 2020/2021

Osoba prezentująca Tytuł wystąpienia
10 XII 2020 Magdalena Sobieska
17 XII 2020 1.Roman Gańczarczyk

2.Michał Zalewski3.Robert Januszewski

4.Jan Kurzyna

1.Synteza i badania związków półprzewodnikowych o charakterze amfifilowym

2. Badania nad syntezą i aplikacją polihydroksyuretanów

3. Synteza nowych akceptorów zawierających indacenoditiofen do warstw aktywnych w organicznych fotoogniwach typu BHJ.

4. Synteza i badanie właściwości biologicznych oraz fizykochemicznych nowych hydrofilowych pochodnych liniowej polietylenoiminy (L-PEI).

7 I 2021 1.Martyna Smolarek

2.Dawid Oleksiuk

3.Jakub Chazarkiewicz

1. Dobór elektrochemicznych metod oceny badań osadzania litu na anodzie grafitowej w bateriach Li-ION

2. Synteza i wykorzystanie reaktywnych dodatków w przetwórstwie poliestrów i poliamidów.

3. Badania nad zastosowaniem organofosforanów metali dwuwartościowych (Zn, Mg, Ca) jako modyfikatorów procesów krystalizacji w kompozytach na osnowie poliestrów

13 I 2021 1.Kamil Banach

2.Emilia Porębska

3.Stefan Marynovych

1.Badania nad syntezą izocyjanianów bezfosgenowych.

2. Synteza i badanie właściwości polimerów skoniugowanych do zastosowań w urządzeniach fotowoltaicznych.

3. Badanie wpływu modyfikacji powierzchni włókien i tkanin bazaltowych na wytrzymałość kompozytów epoksydowych.

14 I 2021 1.Patrycja Olczyk

2.Justyna Jurczak

3.Magdalena Słojewska

 

1. Badania nad procesem elektroprzędzenia kopolimerowych włókien poliuretanowych.2. Nowe matryce polimerowe jako rozpuszczalniki dla soli litowych

3. Ciecze zagęszczane ścinaniem – zastosowanie w elektrolitach polimerowych

21 I 2021 1.Natalia Kulbacka

2.Jędrzej Szewczykowski

3.Weronika Pietruszka

1.Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych nowych polikationów o właściwościach przeciwbakteryjnych, zawierających dodatkową grupę hydroksylową

2.

3. Badania nad otrzymaniem i charakterystyką nanowłókien poliuretanowych z pamięcią kształtu.

28 I 2021 1.Jakub Sikora 1. Badania przedwdrożeniowe do technologii klejów poliuretanowych.