Project "BATLIT" under Norwegian Financial Mechanism (Polish-Norwegian Research Programme)

Project "BATLIT" under Norwegian Financial Mechanism
(Polish-Norwegian Research Programme)

Project promoter: Warsaw University of Technology (Faculty of Chemistry)

Principal Investigator: Dr. Ewa Zygadło-Monikowska


Informacje ogólne


Tytuł projektu: Nowe elektrolity polimerowe do zastosowania w bateriach litowych i litowo-jonowych

Akronim projektu: BATLIT

Słowa kluczowe: ogniwa litowo-jonowe, elektrolity jonowo-przewodzące, sole litowe, elektrolity polimerowe

Streszczenie: Projekt dotyczy opracowania nowych elektrolitów polimerowych (w postaci cienkich membran) o zwiększonym udziale przewodnictwa kationowego. W dotychczas badanych układach dominującymi nośnikami ładunku elektrycznego są aniony, co prowadzi do niepożądanego gradientu stężenia soli i pogorszenia charakterystyki ogniwa. Osiągnięcie wzrostu liczby przenoszenia kationów litowych w elektrolitach zapewnia ogniwom dłuższy czas działania, mniejszy spadek pojemności oraz większe gęstości prądowe. Otrzymanie tego typu elektrolitów jest jednym z warunków rozwoju technologii baterii litowo-jonowych przewidzianych do zasilania urządzeń elektronicznych, w hybrydowych silnikach samochodowych i w dużych urządzeniach do przechowywania energii pozyskiwanej m.in. ze źródeł odnawialnych.
W ramach projektu przewidziane jest zwiększenie udziału przewodnictwa kationowego elektrolitów litowych poprzez reakcje kompleksowania anionów soli związkami boru lub glinu o właściwościach kwasu Lewisa. Dodatkowo spodziewany jest wzrost stopnia dysocjacji soli, zmniejszenie udziału asocjatów jonowych i zwiększenie ruchliwości kationów, co powinno zapewnić wyższą przewodność. Jako receptory glinowe planowane jest wykorzystanie karboksylanów glinu z wprowadzonymi podstawnikami oligoeterowymi, które jak wynika z badań Kierownika Projektu, są bardzo skutecznymi pułapkami anionów. Jako pochodne boru otrzymane zostaną związki zawierające podstawniki fluorowe, które na skutek silnego efektu indukcyjnego zwiększają deficyt elektronów na atomie boru.
Otrzymane sole kompleksów będą zastosowane jako składniki stałych i żelowych elektrolitów polimerowych. Dla wybranych elektrolitów będą przeprowadzone badania właściwości uniepalniających wprowadzonych soli o cechach cieczy jonowych. Elektrochemiczna charakterystyka otrzymanych elektrolitów obejmie określenie przewodności jonowej i stabilności elektrochemicznej, jak również wyznaczenie liczb przenoszenia kationów litu.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2013

Data zakończenia realizacji projektu: 31.08.2015

Jednostka realizująca projekt: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Kierownik projektu: Dr. Ewa Zygadło-Monikowska

Współfinansowanie projektu: Norweski Mechanizm Finansowy - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (w ramach Funduszu Małych Grantów 2012, który wspiera projekty badawcze kierowane przez kobiety specjalizujące się w dziedzinie nauk technicznych). Operatorem Programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


 
Powrót do strony tytułowej programu BATLIT

 
Copyright © by KChiTP