Biopol
Projekt

Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów
z wykorzystaniem surowców odnawialnych
Akronim
B I O P O L
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 %) w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG),
2007-2013.

Numer umowy: POIG.01.01.02-10-025/09


Beneficjent: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław SŁOMKOWSKI
Projekt jest realizowany przez zespoły badawcze:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (CBMM PAN)
Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: KChiTP oraz LPT
Strona internetowa całego projektu:


Oś priorytetowa 1
Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

Działanie 1.1
Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, 

Poddziałanie 1.1.2
Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
Spis treści
Cel ogólny projektu
Badania wykonywane w ramach KChiTP
Główni wykonawcy z KChiTP
Promocja projektu przez KChiTP
Przydatne skróty

 
Copyright © by KChiTP