CARBOPUR

Numer umowy: POIR.04.01.01-00-0002/16-001. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR 2014-2020, Wspólne przedsięwzięcie SYNChem (konkurs 1 /4.1.1/2016 SYNChem)

Konsorcjum realizujące projekt: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny (Lider), Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny (Konsorcjant)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk

Wartość projektu: 3 677 784 PLN

Współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: 1 838 892 PLN

Cele i planowane efekty projektu:W ramach projektu zostanie opracowana metoda wytwarzania czterech typów produktów umożliwiających klejenie różnych klas materiałów (metale, szkła, niektóre typy tworzyw sztucznych). Podstawowymi składnikami tego systemu będą kleje i uszczelniacze poliuretanowe utwardzające się wilgocią z powietrza. W celu uzyskania spoin o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne do wytwarzania prepolimerów uretanowych zostanie wykorzystany nowy typ oligomeroli zawierających w swej strukturze grupy węglanowe oraz alifatyczno-aromatyczne grupy estrowe. Źródłem grup estrowych będzie odpadowy poli(tereftalanu etylenu). Dalsze badania zmierzać będą do zmiany mechanizmu utwardzania prepolimerów, tak aby wyeliminować reakcje hydrolizy grup izocyjanianowych, w wyniku której wydziela się dwutlenek węgla powodujący spienianie spoin. Jedno z rozwiązań polegać będzie na wprowadzeniu do struktury prepolimerów grup silanolowych, które pod wpływem wilgoci ulegać będą hydrolizie i kondensacji tworząc sieci polimerowe. Tego typu materiały będą również wykorzystywane jako podkłady zdolne do chemicznego wiązania z niektórymi klejonymi materiałami. Drugie rozwiązanie, wykorzystywane głównie do otrzymywania uszczelniaczy, zakłada użycie reaktywnych rozpuszczalników, które w reakcjach z wilgocią będą generować grupy funkcyjne reagujące z grupami izocyjanianowymi prepolimerów bez wydzielania CO2. Dla zapewnienia odpowiednich właściwości reologicznych i poprawy odporności chemicznej oraz innych parametrów użytkowych prepolimery uretanowe będą dodatkowo modyfikowane napełniaczami, pigmentami, surfaktantami i stabilizatorami UV.

Project Number: POIR.04.01.01-00-0002/16-00

Project Promoter: Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry (Leader), Rzeszów University of Technology, Faculty of Chemistry (Consortium member)

Principal Investigator: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk

Project Value: 3 677 784 PLN

Co-financing of the Project from European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Programme: 1 838 892 PLN

Aim of the Project: 
The project will result in the elaboration of a method of manufacturing of four types of products enabling gluing various types of materials (metals, glass, some types of plastics). The basic components of these systems will be polyurethane glues and sealants cured with moisture from the air. In order to achieve joints of good mechanical properties and high resistance to atmospheric factors, a new type of oligomerols containing in their structure carbonate groups and aliphatic?aromatic ester groups derived from waste poly(ethylene therephthalate) will be utilized for the preparation of urethane prepolymers. The aim of further studies will be to change the curing mechanism of prepolymers to eliminate the hydrolysis of isocyanate groups resulting in carbon dioxide evolution causing foaming of joints. One possible solution to this problem is the introduction of silanol groups to the prepolymer structure; in presence of moisture these groups undergo hydrolysis and condensation forming polymer networks. Such type of materials will be also applied as prime coatings capable of chemical bonding with some glued materials. The second solution needed mainly for the preparation of sealants involves the use of reactive solvents, which in reaction with moisture will generate functional groups reacting with isocyanate groups of prepolymers without CO2 evolution. To assure the appropriate rheological conditions and improved chemical resistance and other functional parameters, the urethane prepolymers will be additionally modified with fillers, pigments, surfactants and UV stabilizers